Podmínky registrace

K úspěšné registraci je třeba pořadateli a partnerům udělit souhlas v následujícím znění: Vyplněním a odesláním registračního formuláře: a) Dávám spolku SKI Klub Jizerská Padesátka, IČ: 41324471 jakožto organizátorovi a partnerům uvedeným na webových stránkách www.jiz50.cz v sekci Partneři (dále jen „správci“), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím čísla svého mobilního telefonu a emailové adresy, a to pro obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů; b) Dávám správcům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce, za účelem prověření platné účasti ve sportovní soutěži (závodu), předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely správců a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů, to vše na dobu 10 let;souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách www.jiz50.cz. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených kterýmkoli ze správců, zejména společností RAUL, s.r.o., IČ: 25608673 Správci jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se mé osoby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jsem si vědom toho, že mám právo svůj souhlas odvolat, a to zvlášť vůči každému ze správců písemnou formou na adresu jeho sídla, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se mě týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno mé právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek mé vyloučení z další účasti v soutěži (závodu), do níž se přihlašuji, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Mé osobní údaje mohou být v souladu s § 5 odst. 6 až 9 zákona č. 101/2000 Sb. v rozsahu jméno, příjmení a adresa předány partnerům závodu Jizerská 50, jejichž seznam je www.jiz50.cz, v sekci Partneři. c) Dávám správcům souhlas, stanu-li se výhercem kterékoliv ceny, která mi bude dle těchto pravidel předávána osobně, v souladu s § 81 a násl. občanského zákoníku v platném znění, s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním soutěže (závodu) a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt snímek v souladu s jeho určením poskytne. d) Souhlasím s tím, že pro případ zrušení závodu (soutěže) nemám nárok na vrácení startovného.

Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice (regule) závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Každý účastník závodu je povinen projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo a elektronický čip, v cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován. Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Závodem (soutěží) se pro účely tohoto souhlasu rozumí závod v běžeckém lyžování s názvem „Jizerská 50“, konaný v Bedřichově v Jizerských horách v předpokládaném termínu od 8. do 10. 1. 2016.

Swix

V Bedřichově je -1.5 stupně
a Swix doporučuje na sebe

Více zdeDo Česka dorazil první sníh. Hurá 🙆 ❄🌨⛄It's been snowing in the Czech Republic. Yahooo #snow #Jizerska #jizerskapadesatka #jizerska50 #jiz50 #jizerskehory #worldloppet #skiclassics #firstsnow #snowing

Fotka zveřejněná uživatelem @jiz50,

GENERÁLNÍ PARTNER
ČEZ
Pořadatel
ČEZ
Institucionální partner
ČEZ
Pod záštitou
ČEZ
HLAVNÍ PARTNEŘI
GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
ct
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
rz Dnes
HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
MARKETINGOVÝ PARTNER
Raul
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Swix Madshus rote Enervit Knihovna Knihovna
Kama Schenker CHMU Pytloun MS kraj MS kraj
Za podpory
Swix Swix Swix
Součást sérií
Swix Swix Swix
Oficiální dodavatelé
Jizerská ops TKF Johnny Servis Crystal BOhemia Yventech
Herbol Kine-max Palestra Progres Nature Valley